Algemene Voorwaarden voor Extern Dak & Timmerwerken

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten uitgevoerd door Wesley en Braian, hierna te noemen “de Onderneming”. Door gebruik te maken van de diensten van de Onderneming, aanvaardt de Klant deze Voorwaarden. De Onderneming behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of bij te werken.

1. Betalingstermijn

1.1. De betalingstermijn bedraagt zeven (7) dagen vanaf de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

1.2. Betalingen dienen te worden gedaan op de bankrekening zoals vermeld op de factuur.

1.3. Bij niet-tijdige betaling kan de Onderneming de wettelijke rente in rekening brengen, evenals alle redelijke kosten die voortvloeien uit het innen van de verschuldigde bedragen.

2. Ondertekening van de Offerte en Bestelling van Materialen

2.1. Indien de Klant een offerte ondertekent, gaat de Klant ermee akkoord dat de Onderneming de nodige materialen mag bestellen om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

2.2. De Klant begrijpt dat de kosten van bestelde materialen in rekening zullen worden gebracht, ongeacht of de werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd.

2.3. De Klant zal de Onderneming tijdig informeren over eventuele wijzigingen in de scope van de werkzaamheden.

3. Uitvoering van Werkzaamheden

3.1. Zodra de offerte is ondertekend en materialen zijn besteld, zal de Onderneming zich inspannen om de overeengekomen werkzaamheden binnen een redelijke termijn uit te voeren.

3.2. De Klant zal de Onderneming toegang verlenen tot de werklocatie en alle noodzakelijke faciliteiten en voorzieningen bieden om de werkzaamheden uit te voeren.

3.3. De Klant begrijpt dat onvoorziene omstandigheden zoals weersomstandigheden de planning en uitvoering van de werkzaamheden kunnen beïnvloeden. De Onderneming zal zich inzetten om de Klant tijdig op de hoogte te stellen van eventuele vertragingen.

4. Annulering en Wijzigingen

4.1. De Klant kan de overeenkomst annuleren of wijzigingen aanvragen volgens de voorwaarden in de offerte en na schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

4.2. In geval van annulering of wijzigingen kunnen kosten en vergoedingen van toepassing zijn, afhankelijk van de aard en timing van de annulering of wijzigingen.

5. Garantie

5.1. De Onderneming garandeert dat de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de geldende normen en zullen vrij zijn van gebreken gedurende een periode van [wat vermeld staat in de offerte] jaar vanaf de voltooiing van de werkzaamheden, tenzij anders vermeld in de offerte.

5.2. Deze garantie geldt niet meer indien:

  • Andere partijen dan de Onderneming werkzaamheden op het dak hebben uitgevoerd na voltooiing van onze werkzaamheden.
  • Er wijzigingen, reparaties of aanpassingen zijn aangebracht aan de door de Onderneming uitgevoerde werkzaamheden door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming.

5.3. In geval van een garantieclaim behoudt de Onderneming het recht om te beoordelen of de garantie van toepassing is, op basis van de specifieke omstandigheden van de zaak.

5.4. De garantie is niet van toepassing als er werkzaamheden zijn uitgevoerd door derden op het dak nadat de Onderneming haar werkzaamheden heeft voltooid, tenzij deze werkzaamheden zijn goedgekeurd en schriftelijk zijn vastgelegd door de Onderneming.

Met deze toevoeging wordt duidelijk gemaakt dat de garantie niet geldig is als andere partijen werkzaamheden uitvoeren op het dak zonder goedkeuring van de Onderneming, wat kan helpen om de kwaliteit en duurzaamheid van de werkzaamheden te waarborgen.

6. Toepasselijk recht en Geschillen

6.1. Deze Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de Klant en de Onderneming vallen onder het Nederlands recht.

6.2. In geval van geschillen tussen de partijen, zullen zij trachten deze in der minne op te lossen. Als een minnelijke schikking niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar de Onderneming is gevestigd.

Door gebruik te maken van de diensten van de Onderneming, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden en verbindt zich ertoe om ze na te leven. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen tussen de partijen.